Dịch vụ

Quy trình chuyển chứng từ CTNH

( 16-11-2015 - 11:33 PM ) - Lượt xem: 1628

Người có thẩm quyền thay mặt cho chủ hành nghề QLCTNH thực hiện việc xử lý (hoặc thay mặt chủ tái sử dụng CTNH) ký, đóng dấu vào tất cả các liên nhận được sau khi hoàn thành việc xử lý an toàn CTNH (hoặc chủ tái sử dụng CTNH xác nhận việc đã tái sử dụng trực tiếp CTNH theo đúng mục đích ban đầu). Chủ hành nghề QLCTNH (hoặc chủ tái sử dụng CTNH) gửi trả các liên 4 và 5 cho chủ nguồn thải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xử lý (hoặc đưa CTNH vào tái sử dụng trực tiếp)

Chứng từ CTNH từ chủ nguồn thải sẽ được bàn giao cho chủ đơn vị vận chuyển CTNH và bàn gaio lại cho chử đơn vị xử lý CTNH.  .chủ hành nghề QLCTNH thực hiện việc xử lý ký, đóng dấu vào tất cả các liên nhận được sau khi hoàn thành việc xử lý an toàn CTNH sau đó bàn gaio chủ đơn vị vận chuyển CTNh và tiến hàng banfgaio lại cho chủ nguồn thải