Dịch vụ

Sử dụng chứng từ CTNH

( 16-11-2015 - 11:33 PM ) - Lượt xem: 5267

Từ ngày 10/01/2022 THÔNG TƯ 02/2022/BTNMT ban hành (thay thế TT 36/2015) CHỨNG TỪ CTNH TỪ 6 LIỀN ĐỔI THÀNH 4 LIÊN 
Chứng từ xử lý CTNH gồm 4 liên, các liên chứng từ về cơ bản là giống nhau chỉ khác nhau ở giá trị sử dụng cho từng liên được dánh dấu vào Ô dưới cùng như sau:
Liên số 1: Lưu tại chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH [1 tờ];

Liên số 2: Lưu tại chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 2 (nơ thực hiện việc xử lý CTNH) - nếu có [1 tờ];

Liên số 3: Lưu ở chủ nguồn thải, sau khi chủ nguồn thải thống nhất, ghi số lượng và ký tên xác nhận vào các liên chứng từ  [1 tờ]. Trường hợp không có đại diện chủ nguồn thải có thể đưa người có ủy quyền ký thay và đóng mộc treo; 03 liên còn lại chuyên giao về cho đơn vị xử lý thông qua đơn vị vận chuyển [3 tờ ];

Liên số 4: Lưu tại chủ nguồn thải. Sau khi chủ xử lý xác nhận xử lý xong sẽ gửi trả  liên này về cho chủ nguồn thải.
+Liên số 4: Lưu hồ sơ 5 (năm) năm kể từ ngày xử lý tại chủ nguồn thải.

+Liên số 4: Chủ nguồn thải photo đóng mộc treo liên số 4 để Nộp báo cáo về Sở TNMT nơi có phát sinh chất thải.

Chứng từ CTNH từ chủ nguồn thải sẽ được bàn giao cho chủ đơn vị vận chuyển CTNH và bàn giao lại cho chử đơn vị xử lý CTNH.  Chủ hành nghề QLCTNH thực hiện việc xử lý ký, đóng dấu vào tất cả các liên nhận được sau khi hoàn thành việc xử lý an toàn CTNH. Sau đó bàn giao chủ đơn vị vận chuyển CTNH và tiến hàng bàn giao lại cho chủ nguồn thải chậm nhất 10 ngày kể từ nhận được kết quả xử lý.

 MẪU CHỨNG TỪ CTNH THEO TT02/2022/BTMMT