Dịch vụ

Để thuận lợi cho việc xử lý rác một cách hiệu quả, việc đầu tiên là phân loại rác tại nguồn.
Chứng từ CTNH được dùng trong quá trình chuyển giao chất thải nguy hại.