Tin tức

Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải bệnh viện

( 16-11-2015 - 10:55 PM ) - Lượt xem: 3338

Bộ Y tế cho biết, theo các số liệu thống kê báo cáo năm 2014, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh có hệ thống xử lý chất thải lỏng là 58,1%. Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đạt 94,5%. Tuy nhiên hệ thống xử lý chất thải của nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã xuống cấp hoặc quá tải, kinh phí cho vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiếu nên hiệu quả xử lý kém do đó cần có một cơ chế hỗ trợ có tính đặc thù từ ngân sách Trung ương cho xử lý chất thải tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập.

Bộ Y tế đề xuất dự thảo này nhằm quy định việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Trung ương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế (Dự án), các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế đảm bảo theo quy định (chi thường xuyên) để bảo vệ môi trường. Quy định này dự kiến sẽ áp dụng cho các bệnh viện công lập trên toàn quốc.

Theo dự thảo, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế (bao gồm cả dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư) sẽ được xem xét, hỗ trợ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 1- Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm; 2- Chưa có kinh phí thực hiện hoặc đã được bố trí kinh phí nhưng chưa đủ để thực hiện dự án.

Các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế sẽ được xem xét, hỗ trợ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 1- Nằm trong Kế hoạch hàng năm về kinh phí xử lý chất thải y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) phê duyệt; 2- Thuộc một trong các nội dung: Chi thuê xử lý chất thải y tế theo hợp đồng giữa cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị có đủ tư cách pháp nhân trong xử lý chất thải nguy hại theo quy định; chi thuê vận hành, bảo dưỡng định kỳ thiết bị/hệ thống xử chất thải y tế; chi trả tiền điện, tiền mua hóa chất, nhiên liệu, dụng cụ và các vật tư khác phục vụ công tác thu gom phân loại và xử lý chất thải y tế; chi trả tiền sửa chữa, thay thế thiết bị/hệ thống xử lý chất thải y tế; 3- Chưa có kinh phí thực hiện hoặc đã được bố trí nhưng chưa đủ để thực hiện.

Hình thức và mức hỗ trợ

Theo dự thảo, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế thực hiện theo hình thức đầu tư công sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế thực hiện theo hình thức đối tác công tư, sẽ hỗ trợ 100% vốn chủ sở hữu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. Cho vay ưu đãi không quá 70% vốn chủ sở hữu với lãi suất không quá 3,6%/năm trong thời gian không quá 10 năm để thực hiện dự án.

Đối với các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế, sẽ hỗ trợ 100% kinh phí chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế từ ngân sách Trung ương đối với các bệnh viện chuyên khoa lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS. Hỗ trợ 50% kinh phí chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế từ ngân sách Trung ương đối với các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.