Dịch vụ

Sử dụng chứng từ CTNH

( 16-11-2015 - 11:33 PM ) - Lượt xem: 2926

Chứng từ xử lý CTNH gồm 6 liên (nếu chủ xử CTNH 1 trùng với chủ xử lý CTNH 2), 9 liên (nếu chủ xử CTNH 1 khác với chủ xử lý CTNH 2) các liên chứng từ về cơ bản là giống nhau chỉ khác nhau ở giá trị sử dụng cho từng liên được dánh dấu vào Ô dưới cùng như sau:
Liên số 1: Lưu ở chủ nguồn thải, sau khi chủ nguồn thải thống nhất, ghi số lượng và ký tên xác vào các liên chứng từ (6 hoặc 9 liên) [1 tờ]. Trường hợp không có đại diện chủ nguồn thải có thể đưa người có ủy quyền ký thay và đóng mộc treo; 
5 hoặc 8 liên còn lại chuyên giao về cho đơn vị xử lý [5 tờ hoặc 8 tờ];

Liên số 2, 2S, 2T sẽ được lưu tại chủ xử lý CTNH 1: dùng để lưu hồ sơ và báo cáo về Tổng Cục Môi Trường [3 tờ];
Liên số 3, 3S, 3T sẽ được lưu tại chủ xử lý CTNH 2: dùng để lưu hồ sơ và báo cáo về Tổng Cục Môi Trường [3 tờ]. Nếu trường hợp không có Chủ xử lý CTNH 2 thì bỏ qua mục này.

Liên số 4, 5: Sau khi chủ xử lý xác nhận xử lý xong sẽ gửi trả 2 liên này về cho chủ nguồn thải.
+Liên số 4: Lưu hồ sơ 5 (năm) năm kể từ ngày xử lý tại chủ nguồn thải.

+Liên số 5: Nộp báo cáo về Sở TNMT nơi có phát sinh chất thải.

Chứng từ CTNH từ chủ nguồn thải sẽ được bàn giao cho chủ đơn vị vận chuyển CTNH và bàn gaio lại cho chử đơn vị xử lý CTNH.  Chủ hành nghề QLCTNH thực hiện việc xử lý ký, đóng dấu vào tất cả các liên nhận được sau khi hoàn thành việc xử lý an toàn CTNH. Sau đó bàn giao chủ đơn vị vận chuyển CTNH và tiến hàng bàn giao lại cho chủ nguồn thải chậm nhất 10 ngày kể từ nhận được kết quả xử lý.